Obchodné podmienky


Čl. 1: Všeobecné ustanovenia

Toto sú Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi predaj a dodávka sortimentu spoločnosti NORDIA s.r.o. (ďalej len "spoločnosti NORDIA") konečnému spotrebiteľovi (ďalej len "zákazník"). Konečným spotrebiteľom - zákazníkom - je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a tým vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predaji a dodávke výrobkov uzavretej nižšie popísaným spôsobom medzi spoločnosťou NORDIA a zákazníkom. S ohľadom na ich záväznosť odporúčame zákazníkovi sa s ich obsahom podrobne oboznámiť.


Čl. 2: Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetu, prípadne písomným objednaním, podáva zákazník záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Objednaním sortimentu spoločnosti NORDIA vyjadruje zákazník súhlas:

  • s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami,
  • s cenou, za ktorú sú výrobky ponúkané,
  • s tým, že uhradí cenu v hotovosti pri preberaní výrobkov,
  • s tým, že spoločnosť NORDIA za účelom vybavenia objednávky zhromažďuje a spracováva osobné údaje zákazníka (meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu),
  • s tým, že zmluva bude uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a bude sa riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  • Spoločnosť NORDIA je povinná prijať objednávku bez ohľadu na bydlisko zákazníka. Objednané výrobky budú zákazníkovi dodané na ním určenú adresu na území Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatvorená v okamihu, keď spoločnosť NORDIA príjme od zákazníka elektronickú objednávku z internetového obchodu, prípadne objednávku písomnú, v ktorej sú dostatočne určené objednané výrobky, identifikácia objednávateľa a dodacieho miesta. O prijatí elektronickej objednávky z internetového obchodu vydá spoločnosť NORDIA zákazníkovi písomné potvrdenie, ktoré obsahuje okrem iného aj číslo objednávky. Toto číslo je potrebné uvádzať pri komunikácii so spoločnosťou NORDIA.

Uzavrieť zmluvu môžu len osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, že má osoba menej ako 18 rokov, môže táto osoba uzavrieť zmluvu len v zastúpení svojho zákonného zástupcu.


Čl. 3: Cena výrobkov a platenie kúpnej ceny výrobkov

Cena výrobkov je stanovená na stránke E-SHOP NORDIA. Pre určenie kúpnej ceny výrobkov na základe konkrétnej objednávky je rozhodujúca cena platná v okamihu prijatia objednávky zákazníka spoločnosťou NORDIA.

Pokiaľ dôjde k zmene devízového kurzu alebo k zmene štátom alebo obcou uložených daní, v takomto prípade si spoločnosť NORDIA vyhradzuje právo zmeniť dohodnutú cenu výrobkov pred uskutočnením dodávky objednávky, o čom bude zákazník informovaný.

Dopravu objednaných výrobkov hradí zákazník, a to aj v prípadoch, keď ide o opätovné doručenie toho istého výrobku zákazníkovi z dôvodov na strane zákazníka (napr. z dôvodu predchádzajúceho neúspešného doručenia výrobkov zákazníkovi) alebo keď ide o výmenu tovaru, a jeho následné doručenie zákazníkovi z dôvodov na strane zákazníka.

Platba ceny výrobkov, príp. poplatku za dopravu a skladovanie, sa uskutočňuje v hotovosti pri preberaní výrobkov. V prípade objednávky väčšieho množstva výrobkov alebo špeciálnych výrobkov si spoločnosť NORDIA vyhradzuje právo účtovať platbu ceny vopred.


Čl. 4: Dodávka výrobkov a postup pri preberaní výrobkov

Pokiaľ nebude dohodnuté inak, budú objednané výrobky zaslané zákazníkovi formou dobierky.

O termíne dodania výrobkov je zákazník vždy informovaný pri ich objednaní. Pokiaľ budú jednou objednávkou súčasne objednané výrobky s rôznymi termínmi dodania, bude celá objednávka dodaná v jednom termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia, na čo bude zákazník upozornený.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie výrobkov na uvedené miesto. Dodávka s výrobkami obsahuje dodací list a návod na montáž a užívanie výrobkov. V prípade hotovostnej platby aj daňový doklad.

Zákazník je povinný pri prevzatí dodávky výrobkov si zásielku prezrieť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky rozoznateľných poškodení, príp. zjavných a bez ďalšieho rozoznateľných čiastočných strát zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u zástupcu dopravcu. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej preberaní zjavná, je zákazník povinný oznámiť spoločnosti NORDIA takéto poškodenie zásielky bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Inak sa dodávka výrobkov považuje za kompletnú a bez závad.

Ak zákazník výrobky neprevezme, je spoločnosť NORDIA oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo výrobky skladovať na účet zákazníka. O týchto skutočnostiach bude spoločnosť NORDIA zákazníka informovať.

Výrobky sa dodávajú v samostatnom balení. Spoločnosť NORDIA bude baliť výrobky spôsobom, ktorý uzná za vhodný s prihliadnutím na povahu výrobku.


Čl. 5: Zodpovednosť za závady na výrobkoch a záručná doba

Spoločnosť NORDIA zodpovedá za závady na výrobkoch, ktoré majú tieto výrobky v okamihu ich prevzatia zákazníkom, resp. v okamihu, kedy mal zákazník podľa zmluvy výrobky prevziať.

Pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak, záručná doba je 2 roky a začína plynúť dňom prevzatia výrobkov zákazníkom.

Zákazník môže zodpovednosť za závady uplatniť osobne alebo písomne na adrese
NORDIA s r.o., Textilná 23/6413, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4304444, fax: 044/4304445,
prípadne elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu: nordia@nordia.sk, info@nordia.sk

Spoločnosť NORDIA nezodpovedá za závady a škodu, ktoré vznikli v dôsledku montáže alebo užívania výrobkov v rozpore s montážnymi návodmi vydanými spoločnosťou NORDIA.

Spoločnosť NORDIA nezodpovedá za škodu, ktorá súvisí s závadami na výrobkoch nepriamo a ani za to, čo zákazníkovi v súvislosti s závadami na výrobkoch ušlo (ušlý zisk).

Spoločnosť NORDIA zodpovedá za závady na výrobkoch len do výšky nákupnej ceny výrobkov poškodenými týmito závadami.
Spoločnosť NORDIA nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v prípadoch spôsobených vyššou mocou. Za vyššiu moc budú považované nasledujúce skutočnosti, pokiaľ znemožnia realizáciu objednávky alebo spôsobia, že takáto realizácia sa stane neprimerane komplikovaná: prírodné katastrofy, vojna, občianske nepokoje, rekvizície, reštrikcie zo strany štátu, zákazy alebo právne opatrenia akéhokoľvek druhu, dovozné alebo vývozné obmedzenia, štrajky, výluky, pracovné konflikty, požiar, havária alebo akékoľvek iné dôvody, ktoré sú mimo vplyvu a kontroly spoločnosti NORDIA.

V prípade výskytu prípadov vyššej moci ako sú vyššie popísané, bude spoločnosť NORDIA oprávnená od zmluvy jednostranne odstúpiť. Ak toto svoje právo spoločnosť NORDIA nevyužije a okolnosti brániace riadnej dodávke výrobkov pretrvávajú dlhšie ako 6 mesiacov od dohodnutého dňa dodania výrobkov, bude zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť. V uvedených prípadoch nemá žiadna zo strán právo požadovať od druhej strany náhradu za škodu prípadne vzniknutú v súvislosti s odstúpením od zmluvy.


Čl. 6: Odstúpenie od zmluvy, vrátenie výrobkov a vrátenie kúpnej ceny

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v aktuálnom znení je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť v termíne 7 pracovných dní od prevzatia výrobkov bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne listom zaslaným na adresu NORDIA s r.o., Textilná 23/6413, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4304444, fax: 044/4304445, prípadne elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu: nordia@nordia.sk, info@nordia.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Zákazník musí zároveň príslušný výrobok vrátiť, príp. odoslať spoločnosti NORDIA do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia výrobkov. Výrobky musia byť vždy vrátené nepoškodené v originálnom a nepoškodenom obale, pričom otvorenie obalu bežným spôsobom ( a jeho opätovné uzavretie) sa nepovažuje za jeho poškodenie a so všetkými dodanými náležitosťami (ako je napr. montážny návod a kompletné príslušenstvo).

Pri vrátení výrobkov je zákazník povinný uviesť číslo objednávky, svoje meno a adresu, ako aj číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená kúpna cena.

Po doručení odstúpenia od zmluvy a vrátení výrobkov je spoločnosť NORDIA povinná vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu výrobkov späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

V prípade, ak výrobky dodané spoločnosťou NORDIA plne zodpovedali kvalitatívnym požiadavkám a netrpeli závadami, vracia zákazník dodané výrobky spoločnosti NORDIA na vlastné náklady.

Spoločnosť NORDIA je oprávnená od zmluvy odstúpiť len v prípadoch výslovne uvedených v zákone a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.


Čl. 7: Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje každého zákazníka poskytnuté spoločnosti NORDIA v súvislosti s uzatvorením zmluvy sú chránené proti zneužitiu. Spoločnosť NORDIA zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákazníkov (meno a priezvisko, adresu, telefón, mobil, e-mail, údaje o objednaných a zakúpených výrobkoch a ich použití, údaje o komunikácii) za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. Uzavretím tejto zmluvy dáva zákazník svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom marketingového využitia. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník na dobu neurčitú, pričom si je vedomý svojho práva tento súhlas kedykoľvek odvolať, takéto odvolanie sa musí urobiť v písomnej forme a musí byť zaslané na adresu spoločnosti NORDIA. Uzavretím tejto zmluvy dáva zákazník zároveň súhlas s tým, aby spoločnosť NORDIA využívala jeho emailovú adresu na zasielanie informácií komerčnej komunikácie v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Ak si naďalej zákazník nebude želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v zasielanej správe.


Čl. 8: Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy založené zmluvou, ktoré nie sú výslovne zmluvou upravené, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v jeho aktuálnom znení, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo nevynútiteľnosti niektorého ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa k takému ustanoveniu neprihliada. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť niektorého ustanovenia nemá vplyv na platnosť, účinnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

Prípadné spory zo zmluvy sa budú riešiť na príslušných slovenských súdoch.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.2.2012.